Panel Klienta

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
na podstawie artykułu 13 RODO

Administrator danych osobowych:
Informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest ARTIS Club Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Klimczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział pod numerem KRS: 0000550648, NIP: 5242778008, o kapitale zakładowym w wysokości: 1 005 000 zł (dalej: „Administrator”, "Administrator danych", “My”, “ARTIS”, “Spółka”).


Kontakt oraz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem:

 1. adresu e-mail: iod|artisclub.pl| |iod|artisclub.pl
 2. adresu pocztowego: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ARTIS Wellness Club Sp. z o.o. , ul. Klimczaka 1, 02-972 Warszawa


Źródło i cel pozyskania oraz przetwarzania danych osobowych:
Dane uzyskaliśmy od Ciebie podczas m.in. kontaktu z naszym pracownikiem, prezentacji oferty bądź w wyniku zakończenia umowy członkowskiej. Przetwarzamy je, ponieważ jest to niezbędne do prezentacji oferty ARTIS, co może prowadzić do zawarcia umowy.


Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazanena formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.
 3. na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
  1. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora.
 4. na podstawie uzasadnionego interesu ARTIS przetwarzamy Twoje dane dodatkowo w celu:
  1. prowadzenia analiz statystycznych,
  2. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)


Dane osobowe, które są nam potrzebne:
Potrzebujemy danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonywać umowę pomiędzy nami, a tym samym świadczyć Ci usługi. Dlatego wymagamy podania poniższych danych:

 1. imie i nazwisko,
 2. numer telefonu,
 3. adres e-mail
 4. numer i seria dowodu osobistego,
 5. adres zamieszkania,
 6. numer PESEL.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z ARTIS.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 2. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
 3. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.


Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 4. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.


Prawa wymienione w pkt 1-6 i pkt 8-9 powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem (adres podany wyżej).


Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): dostawcy systemów informatycznych, biura rachunkowo-księgowe, kontrahenci realizujacy usługi wobec klientów ARTIS (Ambasada Urody), agencje marketingowe.
 

RODO - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)