Regulamin Konkursu z Artis Wellness Club „We love Artis”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1) Niniejszy Regulamin (dalej “ Regulamin”) określa warunki i zasady na jakich odbywa się konkurs „We love Artis”.

1) Organizatorami konkursu (dalej “Konkurs”) i jednocześnie fundatorem nagród na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Artis Wellness Club jest ARTIS CLUB Sp. z o.o. z siedzibą w ul. 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 1, NIP: 524 778 088 (dalej “Organizator”).

3) Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4) Dane osobowe uczestników i zwycięzcy są przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale i niezbędne do udziału w Konkursie.

6) Uczestnikom konkursu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych jak również :

 • sprostowania danych,

 • usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania danych,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

7) Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,

 • nazwę użytkownika na portalu społecznościowym “Instagram”,

8) Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

 • adres email do korespondencji (wysyłki nagrody),

 • numer telefonu niezbędny do kontaktu podczas wysyłki nagrody,

9) W konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby, z wyłączeniem właścicieli i pracowników Artis Wellness Club Sp. z o.o.

10) Oceny zdjęć dokona Komisja Konkursowa, w której skład wejdzie 3 pracowników Organizatora. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

11) Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin.

 

2. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU:

1) Konkurs będzie przeprowadzony na profilu Instagramowym Artis Wellness Club oraz ogłoszony na tym portalu. https://www.instagram.com/ARTISWellnessClub

2) Czas trwania konkursu od 22.02.2021 do 07.03.2021 r.

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU I UCZESTNICZENIA W NIM:

1) Na portalu https://www.instagram.com/ARTISWellnessClub, znajduje się informacja o Konkursie oraz link do regulaminu.

2) Konkurs polega na wykonaniu 4 czynności na portalu Instagram.com. Należy ze swojego konta:

 • obserwować konto @artiswellnessclub;

 • polubić dowolne posty na profilu @artiswellnessclub;

 • repostować post konkursowy w relacji z oznaczeniem @artiswellnessclub;

 • repostować dowolny post z profilu @artiswellnessclub w swojej relacji lub jako post na swoim koncie instagramowym z oznaczeniem @artiswellnessclub i #weloveArtis i opisać, w jaki sposób post ten pomaga Uczestnikowi osiągnąć Jej/Jego cele treningowe.

3) Czynności konkursowe należy wykonać od 22.02.2021 do 07.03. 2021 r.

4) Odpowiedzi zostaną ocenione przez Komisję Konkursową składającą się z 3 pracowników Artis Wellness Club. 8 zwycięzców zostanie wyłonionych 9.03.2021 do godz. 18.00 i ogłoszonych na profilu instagramowym Artis Wellness Club.

5) Zwycięzcy muszą się skontaktować do dnia 11.03.2021 do godz. 18.00 z organizatorem na adres mailowy urszula.kukulska@artisclub.pl w celu podania numeru kontaktowego do odebrania nagrody i ustalenia formy i daty jej odebrania.

6) Nagrody dla 8 zwycięzców:

 • 5 x karnet na miesiąc stacjonarny lub 2 miesiące online (do wyboru),

 • 3 x karnet na miesiąc online.

7) Karnety można rozpocząć do miesiąca od dnia zakończenia konkursu. Karnety stacjonarne można wykorzystać zgodnie z funkcjonowaniem i regulaminem Artis Wellness Club oraz OWU (dostępne w klubie).

8) Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

9) Dane osobowe i kontaktowe podane przez zwycięzców będą przetwarzane przez organizatorów jedynie w celu realizacji Konkursu i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za:

 • zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec,
 • niezrealizowanie nagrody z powodu niestawienia się zwycięzcy w wyznaczonym terminie.

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Wszelkie zmiany zostaną ogłoszone na stronie profilu Facebookowym Artis Wellness Club.